Date of publication: 27.04.2015 19:12
Date of changing: 14.06.2018 13:19

Тері бұйымдарын таңбалау жөнінде

ҚазақстанРеспубликасыЕвразиялықэкономикалықодақшеңберіндехалықаралықміндеттердіорындаумақсатында 2017 жылғы 27 қарашасынанбастаптерібұйымдарынтаңбалаупилоттықжобасыіскеасырылуда. БұлжобаҚазақстанРеспубликасыэкономикасыныңҮшіншіжаңғыружобасынакіреді.

Бақылаусәйкестендірубелгілерімен (бұданәрі- БСБ) терібұйымдарынтаңбалаутерібұйымдарыныңбарлыққатысушыларынақатысты, бұларөндірушілер, импортшылар, көтермежәнебөлшексатушылар, комиссионерлер.

Таңбалаудыңмақсатымыналарболыптабылады:

1)   тұтынушыүшін – сатыпалатынтауартуралытолықақпаратпенқамтамасызету, контрафактілікөнімненқорғау;

2)   кәсіпкерлерүшін – бизнес жүргізуүшінбәсекелестікжағдайдытеңестіру, нарықтызаңсызөнімдерденқорғаужәнезияткерлікменшікқұқықтарынсақтау;

3)   мемлекетүшін – көлеңкелі экономика көлемінқысқартужәнебюджеткесалықтардыңтүсімінарттырутаңбалаумақсатыболыптабылады.

4303 СЭҚ ТН тауарпозицияларыбойыншажіктелетін, заңдытұлғаларменжәнежекекәсіпкерлерменәкелінетіннемесежүргізілетін, қаракүзеннен, саз құндыздан, ақтүлкіденнемесетүлкіден, үйқоянынаннемесеқояннан, жанаттан, қойтерісінен, өзгелерден (өзгетерітүрлерінентігілгенкиім) тігілгенкиімдертаңбалауғажатады.

Тері тек әрлеугеғанаболыптабылатын, мынадайкиімтүрлерітаңбалауғажатпайды: биялай, қолғаптар, былғары мен теріденжасалғансөмкелер, бас киімдер, ойыншықтар, спорт құралдары.

Соныменқатар, жекеқолдануүшінжекетұлғаларменәкелінетін, терібұйымдары БСБ-пен таңбалауғажатпайды.

Терібұйымдарынтаңбалаурәсімі:

1.ЕАЭО мүшесіболыптабылмайтын, мемлекетаумағынантаңбалауғажатқызылған, тауарлардыҚазақстанРеспубликасынаәкелгенкезде,заңдыжәнежекекәсіпкерлеркедендіктазалауғабайланысты, кедендікрәсімгежәнекедендікоперациялардыжасауға, орналастырылғаннанкейінкөрсетілгентауарлардыңтаңбалауынқамтамасызетеді. Соныменбірге, заңдытұлғалар мен жекекәсіпкерлеркедендікрәсімдеугетауарларорналастырғанкүнненбастап 30 (отыз) күнтізбеліккүнішіндетауарлардыңтаңбалауыніскеасырады.

2.Тауарлар өндірісіндезаңдыжәнежекекәсіпкерлерекіншідеңгейэмитентінендербесбақылау (сәйкестендіру) белгілеріналғанкүнненбастап 5(бес )жұмыскүніішіндетауарлардытаңбалаудықамтамасызетеді.

3. БСБ-ты жойғанжағдайларда (бүлінген, жоғалған), айналымнантаңбаланғантауарлардышығарғанкезде, заңдытұлғалар мен жекекәсіпкерлержойылғанкүннен (бүлінген, жоғалған) бастапосындаймәліметті 10 күнтізбеліккүнішінде «Тауарлардытаңбалау» сервистібағдарламалықөнімгеенгізеді.

4. «Терібұйымдарынтаңбалаубойыншапилоттыжобаныіскеасыруережесін» іс-қимылғаенгізгенгедейініскеасырылмағантауарлары бар, заңдытұлғалар мен жекекәсіпкерлер, «Тауарлардытаңбалау» сервистібағдарламалықөнімніңқызметістегенкүніненбастап 90 (тоқсан) күнтізбеліккүнішінде «Тауарлардытаңбалау» сервистібағдарламалықөнімгемәліметтердіұсынуменоларды БСБ-пен таңбалауіскеасырылады.

«Киімүлгілері, киімгекерек-жарақтаржәнетабиғитеріденжасалғанөзгебұйымдар» тауарпозициясыбойыншабақылау (сәйкестендіру) белгілеріментауарлартаңбалаудыенгізубойыншапилоттыжобаныіскеасыруережесіАқтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті сайтында орналастырылды.